نظارت بر شهرداری در شورای چهارم در حاشیه قرار گرفته است.به گزارش ایسنا "سیدجلال فیاضی " افزود:انتخاب شهردار مشهد توسط جریان اکثریت سیاسی شورا بود که این عده هم اکنون از شهرداری دفاع و در مقابل هرگونه نظارت، مقابله می‌کنند.وی اضافه کرد : نقطه ضعف شورای چهارم این است که با توجه به این که شهردار توسط اکثریت شورا که نگاه سیاسی دارند، انتخاب شده، نظارت بر شهرداری در حاشیه قرار گرفته است.وی افزود: این عده از اکثریت شورا، مدافع شهرداری هستند و هر نوع نظارت در خصوص شهرداری با بن‌بست مواجه می‌شود. این عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: هم اکنون شهرداری در یک حاشیه امن قرار گرفته است. فیاضی در خصوص نقطه قوت شورای چهارم شهر مشهد تصریح کرد: وجود تخصص‌های مختلف در شورای چهارم یکی از نقاط قوت این شوراست.وی افزود : در این شورا به دلیل 25 نفره بودن آن، از انواع تخصص‌های فنی عمرانی، حقوقی، فرهنگی و ... برخورداریم.