موفقیت سید جلال فیاضی بهعنوان روزنامهنگاری مشهدی که کار رسانه را با راهاندازی رسانهای استانی آغاز نمود و با کاری حرفهای آن را به سطح ملی و کشوری توسعه داد در خور توجه است.

تاسیس روزنامه قدس در خراسان بزرگ با وجود رسانهای قدیمی مانند روزنامه خراسان، در حقیقت ورود به عرصه رقابت با حریفی قدیمی بود. کاری که به رونق رقابت سالم در سطح استان انجامید و فرصتی مغتنم فراهم آمد تا فضایی برای «کارآفرینی» و رونق در حوزه روزنامهنگاری استان فراهم شود.

به دست گرفتن سکان اداره رسانهای بینالمللی مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی توسط آقاجلال، باعث شد تا وی برای مدتی فضایی تازه را نیز تجربه کند و جالب آنکه پس از طی این مراحل بازگشتی دوباره به مشهد، صورت گرفت که این آمدوشد، فرصت دیگری برای انتقال تجارب و ارتقای سطح تکنیک روزنامهنگاری در مشهد و خراسان فراهم آورد و نتیجه آن را میتوان در پایهگذاری موفق روزنامه محلی شهرآرا ملاحظه کرد.

بهعنوان یک همکار برای این دوست عزیز آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که زندگی حرفهای ایشان با حلقهای جدید در عرصه روزنامهنگاری ادامه یابد. پیشنهاد مشخص من برای آقا جلال، ورود به عرصه آموزش رسانهای و تاسیس کانونی آموزشی است تا تجربه اندوخته شده در دوران کار رسانهای به صورت علمی به نسل جوان روزنامهنگار منتقل شود.

دکتر یونس شکر خواه