مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:

حجت الاسلام  والمسلمین حجت گنابادینژاد درباره سیدجلال فیاضی میگوید: او حاصل مدیریت رسانهای و ژورنالیستی است که توسط امامخمینی(ره) بنیان گذاری شد و با نظر مقام معظم رهبری هدایت و از سوی  نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی تشویق شده و به ثمر نشست.

او در ادامه میافزاید: این سه موضوع، وجهتمایز و بستری بود که فیاضی توانست در آن رشد کند و بیتردید اگر این سه تعلق خاطر که در کنار دیگر نعمتها به فیاضی داده شده است توسط خود او یا دیگران در نظر  گرفته نشود، سه سرمایه بزرگ نادیده گرفته شده است.

گنابادینژاد با اشاره به سه دهه تجربه کار رسانهای و ژورنالیستی فیاضی خاطرنشان میکند: او در این سه دهه سه اتفاق مبارک را رقم زد، اول پایهگذاری یک روزنامه استانی که برای اولین بار با پشتیبانی وقف و تعلق خاطر به یک بارگاه معنوی بود که در طول تاریخ مطبوعات کشور بینظیر است، که او روزنامه قدس را پایهگذاری کرد.

وی در ادامه میافزاید: فیاضی در دومین دهه کار خود این روزنامه استانی را به یک روزنامه کشوری تبدیل کرد و گام بعدی او متولد کردن دومین روزنامه یعنی روزنامه شهرآرا، در سومین دهه از دوران مدیریتی خود بود، روزنامهای در یک گستره قابلقبول و تاثیرگذار که نه به انزوا رفت و نه خنثی بود، بلکه  روزنامهای در مدیریت شهری بودکه به جامعه فرهنگی، اجتماعی و مطبوعاتی عرضه شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، نیروسازی را از خصوصیات بارز فیاضی میداند و میگوید: نیروساز بودن از ویژگیهای برجسته مدیریتی او ست، چه در روزنامه قدس و چه در روزنامه شهرآرا؛ تاثیر حضور نیروهای زیادی که در مکتب او تربیت شدهاند، گواه این موضوع است.