سید جلال فیاضی نه تنها چهره شناخته شدهای در بین روزنامهنگاران و روزنامهداران است بلکه  جایگاه ویژهای نیز در بین علما و روحانیون داشته و دارد.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در این باره به ما میگوید: زندگی در شهر بزرگی چون مشهد که آکنده از ارزشهای وارداتی و جاذبههای کاذب است، همواره ما را به توجه و دل بستن به سنتها و ارزشهای پایدار نیازمند میسازد. حجتالاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی ادامه میدهد: شیفتگی به ارزشها در این شهر مقدس، پایدارمان میدارد و چونان ریشههای محکمی است که در خاک تمدن ایرانی اسلامی رشد یافته و از زلال معنویت و قداست حریم رضوی سیراب گشته است.

وی با طرح این سوال که در این زمان چگونه باید به ریشههای هویت متصل شد و پنجه در خاک سنت زد، میافزاید: این مهم در مقیاس یک شهر بزرگ، نیازمند میراثبانان و سنتمدارانی است که آگاهانه و مشتاقانه به بازخوانی هویت دینی و ملی آن بپردازند و خود را متعهد به بازگویی و نوسازی سنت و فرهنگ دیرین و گزارش نو به نوی تاریخ و ادب و هنر آن بدانند و داستان تلاش و توفیق بزرگان و فرهیختگان آن را به نسل جوان و کنجکاو امروزی عرضه دارند.

 این محقق و مدرس فرهنگ و علوم اسلامی حوزة علمیة مشهد متذکر میشود: سیدجلال فیاضی از این دسته دلبستگان به تاریخ و ادب و فرهنگ و هنر مشهد است که خود را وقف بازشناسی و بازگویی سنتها، میراثها، تلاشها،خاطرات و مخاطرات آن کرده و ارادت به حریم امام رضا(ع) او را همواره به شهرش دلبسته داشته است. وی تصریح میکند: خاطرات ما از وی در کسوتها و نقشهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی، همیشه با رنگ و بویی خاص از شیفتگی به بارگاه رضوی، تعلق خاطر به مجاوران و زائران آن آستان ملکپاسبان و دغدغة آبادانی فرهنگ مشهد الرضا(ع) همراه بوده است.

الهی خراسانی تاکید میکند: همچنین همت و تلاش او برای توسعة رسانههای فرهنگی این کلانشهر مذهبی و اصرار او برای استفاده از این ظرفیت برای ایجاد اعتماد به نفس و دلبستگی مشهدیها به آئین و فرهنگ و میراث شهر و ملت و کشور خویش، در خور تقدیر است.

وی خاطر نشان میکند: در این میان، تلاشهای وی به جای تکرار یا روزمرگی، از ابداع و تأسیس برخوردار بوده و بسیاری از اقدامات ارزشمند او در شمار اولینهای اتفاقات فرهنگی این شهر است و شهرآرا یکی از آنهاست. البته این خصیصه برای مردی که همواره به رایزنی و گپ و گفت با اصحاب ایده و نظر مشغول بوده و همکارانش را از میان جوانان پرشور و بلندهمت انتخاب کرده و حسن شهرت مدیریتیاش مدیون پشتیبانی از طرحهای جسورانه است، عجیب نیست و بماند که جسارت او در آزمودن تجربههای تازه به ضمیمة لبخند و شوخطبعی همیشگیاش، او را به خوشبینی متهم کرده است.

وی بیان میدارد: آرمانهای فرهنگی او را نیز همة آنها که همراهش بودهاند میشناسند؛ امام رضا (ع)، انقلاب و مشهد. جمع این سه با هم است که سرشت فعالیتهای او را ساخته و کارنامة تلاشهای متنوع و پرفراز و نشیب او را پربرکت ساخته است.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه یک پرسش اساسی روبروی ماست و آن اینکه چگونه فیاضیهای دیگری را برای آیندة مشهد مقدس مهیا سازیم، میگوید: به یقین توسعة میدان تلاش فرهنگی و ایجاد ظرفیتهای بزرگ برای اقدامات ماندگار بلندهمتان، مسیر رشد را  برای دستیابی به فیاضیهای دیگر هموار خواهد ساخت و البته پاسداشت و حقشناسی از چشمههای فیض فرهنگی امروز ـ همچون سید جلال فیاضی ـ امیدبخش و مشوق فیاضیهای آینده
خواهد بود.

مجتبی الهی خراسانی