اشکالی ندارد آدم به بعضیها غبطه بخورد، آدمهایی که میآیند طرحی نو در جامعه در میاندازند و آنها را ماندگار میکنند. هرقدر هم که زمان بیشتر پیش میرود خاطرات برایمان بزرگتر و واقعیتر میشوند.

 جلوه نام «سیدجلال فیاضی» در فضای رسانهای کشورمان که سالهای مهم زندگیاش را در آن گذرانده، بیانگر این واقعیت است، تا آنجا که وقتی با مهندس یاراحمدی همکلام میشویم اولین عبارتی که در توصیف وی به زبان میآورد همین است؛«ژورنالیست بزرگ و صاحب نظر». یار احمدی بخشی از دوران کاریاش را با سیدجلال در روزنامه قدس گذرانده است و به اتکای همانسالها و رفاقتی که بعد از آن ماندگار شد،میگوید که «جلال» از چهرههای ماندگار رسانه است.

یاراحمدی شخصیت پویا و صاحبنظر «سیدجلال» را در حوزههای مختلف آن قدر مستعد و پُرقدرت می داند که  معتقد است دو روزنامه در سالهای خدمتش ذیل نام وی شکل گرفتهاند؛«او سالها بعد از آنکه روزنامه قدس را در قواره کشوری به ثمر رساند، مطبوعه‌‌ای را برای شهر مشهد پایه گذاشت تا صمیمیت را هر صبح به در خانه همسایگان امام رضا(ع) برساند و از قضا این هم تجربهای موفق بود.» روانی قلم در کنار اندیشه بلند، بضاعتی است که سیدجلال توانست با آن قلههای موفقیت را در خراسان بزرگ فتح کند. یار احمدی امید دارد حرکت نیرومندی که فیاضی در شهرآرا کلید زد، تداوم یابد.